Tuesday, 22 Oct 2019
Tài liệu kế toán

Xử lý Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

Các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

***Căn cứ:

– Điểm 1.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:

“c) Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

c.1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ.

…c.6. Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

= > Theo đó:

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế theo quy định sẽ được khấu trừ toàn bộ, không phân biệt khi tính thuế TNDN xác định chi phí được trừ hay không được trừ.
Trường hợp doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nhưng các khoản chi phí nói trên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT của doanh nghiệp thì thuế GTGT đầu vào tương ứng của các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT.
***Chi tiết tại: Công văn 2479/TCT-KK ngày 20 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế giá trị gia tăng.

 

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

Thuế GTGT cho chi phí vượt định mức

– Doanh nghiệp phát sinh: các khoản chi phí khuyến mại, quảng cáo, tiếp thị … vượt mức khống chế để xác định chi phí được trừ hay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN thì có được khấu trừ thuế GTGT hay không?

Post Comment