Tuesday, 22 Oct 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Thuế GTGT từ bao nhiêu trở lên thì được hoàn

***Căn cứ hoàn thuế GTGT:

– Tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.

 

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

***Theo đó:

– Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động, có dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố đã đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu, Công ty đã thực hiện kết chuyển số thuế giá trị gia tăng đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn vào kỳ kê khai quý 2/2017 tại tờ khai mẫu số 01/GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh thì không thuộc trường hợp hoàn thuế theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư số130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp dự án đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý;

– Đồng thời số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10% theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

Post Comment