Friday, 28 Feb 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đến 31/10/2020 – Công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

 

—> Căn cứ:

– Khoản 2 Điều 1 Nghị định: 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

có mã của cơ quan thuế

– Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

—> Theo đó:

– Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

– Trong thời gian nêu trên, đơn vị có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT.

– Trường hợp kể từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, doanh nghiệp vẫn còn hóa đơn đặt in, đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ.

—> Chi tiết:

– Công văn số 48825/CT-TTHT ngày 24/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Post Comment