Friday, 28 Feb 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào

Doanh nghiệp Ghi sai tiểu mục Giấy nộp tiền, điều chỉnh tiền thuế thế nào? Nộp sai tiểu mục thuế có bị tính phạt chậm nộp không

 

Doanh nghiệp khi nộp các khoản vào ngân sách nhà nước đầy đủ. Mà vẫn nhận được thông báo nợ của Chi cục Thuế gửi về, và thắc mắc không hiểu tại sao đã nộp thuế rồi mà vẫn bị nợ thuế và tiền chậm nộp thuế.

 

*** Căn cứ: Theo Điều 3 Nghị định 100/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 28a Nghị định 83/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về quản lý thuế) có hiệu lực từ ngày 01/07/2016, tiền chậm nộp thuế được quy định như sau:

– Điều 34 Thông tư Số 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về các mức phạt nộp chậm tiền thuế GTGT, TNDN, TNCN, Thuế môn bài

– Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13

– Công văn số 10315/BTC-TCT ngày 25/ 7/ 2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật số 106/2016/QH13 Công văn Số 8355/BTC-TCT

“ Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp…”.

 

 

= > Do vậy, khi doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế (ghi nhầm tiểu mục) thì trên dữ liệu thông tin nộp thuế doanh nghiệp của cơ quan thuế doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền thuế, nên doanh nghiệp sẽ nhận thông báo chậm nộp thuế (với lãi suất chậm nộp 0,03%) như trên.

= > Lý do: của việc này chủ yếu là khi doanh nghiệp nộp thuế. Mà không chọn đúng tiểu mục thuế dẫn đến việc

– Nộp thừa khoản thuế này.

– Mà lại nộp thiếu khoản thuế khác.

*** Căn cứ:

– Tại Khoản 2a, Điều 17, Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế:

“2. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước:

a) Đối với người nộp thuế

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.”

Theo đó: trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế môn bài, TNDN, GTGT, TNCN… (bằng hình thức điện tử) nhưng trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi sai mã NDKT thì doanh nghiệp lập Thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, căn cứ vào Thư tra soát của doanh nghiệp và chứng từ liên quan, cơ quan thuế quản lý sẽ có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định.

“d) Đối với cơ quan kho bạc nhà nước

Khi đã hạch toán thu ngân sách nhà nước và chuyển thông tin thu ngân sách nhà nước sang cơ quan thuế, nếu phát hiện sai sót thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm Điều chỉnh thông tin và gửi thông báo sang cơ quan thuế để cơ quan thuế Điều chỉnh thông tin quản lý.

đ) Đối với cơ quan thuế
Khi nhận được thư tra soát từ người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm tra soát thông tin thu nộp và lập giấy đề nghị Điều chỉnh thu ngân sách nhà nước (mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) gửi cơ quan kho bạc nhà nước để thực hiện Điều chỉnh; sau khi cơ quan kho bạc nhà nước đã Điều chỉnh, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết”.

** Hồ sơ :

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bản sao + bản chính (tờ ghi sai)

+ Thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) của doanh nghiệp

+ Mẫu đề nghị điều chỉnh C1-07/NS điều chỉnh dựa trên giấy nộp tiền đã lập bị nhầm tiểu mục.

Post Comment