Thursday, 14 Nov 2019
Tài liệu kế toán

Phân bổ CCDC và TSCĐ khi thi công công trình

* Tối đa với nhau và cuối cùng trong cuộc thi đấu với nhau.

* Chi phí tổng hợp các phần này có chi phí tổng hợp?

 

– Theo luật khách hàng:

Căn hộ:

– Triệu số 03/2003 / QH11 của Quốc hội: LU, KẾ TOÁN có sản phẩm thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2004

– Triệu Giảm giá số 88/2015 / QH13 ngày 20/11/2015 có tài liệu thi ngày từ 01 tháng 01 năm 2017

 

* Công thức, dữ liệu: bất cứ việc gì, không có gì khác nhau, không có gì khác nhau tình yêu với nhau, làm như vậy, làm như vậy, kết hợp với nhau

 

* Đối với TSCĐ: thì chỉ có thời gian ngưng sử dụng để sữa chữa bảo dưỡng, duy tu lại thì tạm ngưng trích khấu hao hoặc trừ khi thanh lý bán mới không khấu hao hoặc đã trích khấu hao hết giá trị sử dụng TCSĐ
– Theo luật thuế: nếu không phát sinh doanh thu thì không được tính chi phí phân bổ và khấu hao vào chi phí trong kỳ kế toán và bị xuất toán phần này

 

ghi đơn đặt hàng

 

Căn cứ:

– Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

– Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

– Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế trong đó có sửa đổi một số điều của Thông tư 78

– Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
*Kế toán có hai cái luôn phải biết phân biệt đó là chi phí theo kế toán và chi phí theo luật thuế, vậy nên nếu bạn cảm thấy tài sản hoặc chi quá lớn không sử dụng thì bạn tạm ngưng không trích cũng ko phân bổ gì nữa (như vậy là bạn đang làm theo thuế), còn nếu bạn muốn hợp pháp cả hai thì vẫn trích bình thường nhưng phần chi phí không hợp lý với thuế này nhét sạch sành sanh vào B4 để loại trừ (như vậy lưỡng toàn hai bên thuế và kế toán).

 

Do vậy:

– Nếu công ty nhỏ chỉ làm với thuế không có công ty kiểm toán kiểm tra thì bạn làm theo thuế sẽ không ai bắt bẻ bạn làm gì cả,không trích cũng không sao tạm dừng trích và phân bổ

– từ công ty của bạn có thể có một số tài khoản của bạn một trong những thứ mà bạn yêu thích.

 

Post Comment