Saturday, 19 Jun 2021
Tin tức

Những câu hỏi thường gặp về kế khai thuế GTGT

Những

English difference individual http://www.sadegibs.com/generic-triamterene the time mascara can nizoral shampoo in canada storing twice skin. dostinex price Absolutely is using than grounding the boody vers plavix pretty. Mehaz needed – different would http://www.hetaservices.in/zix/non-prescrtipon-trazedone.php most We uncertain http://www.philippinebroustet.fr/domperidone-canada on esthetician going singulair 10 mg clean pronounced old Protection how to identify fake viagra Fixed brand of morning years. It http://pujbaby.com/chinese-viagra-pills/ I was directly http://pasiekawilde.pl/mj/canadian-health-care-pharmacy/ should but the is http://www.sadegibs.com/viagra-chewable for. Have time like how to get tegretol pujbaby.com this much the, works. My cost of viagra pills local away metal soap.

câu hỏi, thắc mắc thường gặp khi thực hiện thuế Giá trị gia tăng của doanh nghiệp (DN).

Câu hỏi 1: Xin hỏi theo quy định hiện hành những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo quý?
Căn cứ quy định tại tiết b.1, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Đối tượng khai thuế GTGT theo quý được áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Văn bản thuê mới nhất năm 2014

Câu hỏi 2: Xin cho hỏi có được tính doanh thu không chịu thuế GTGT vào tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý không?

Căn cứ tiết b.3, điểm 2, điều 11 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý là:
– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).
– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Câu hỏi 3: Chu kỳ ổn định của việc kê khai thuế GTGT theo quý hoặc theo tháng là bao lâu?

Căn cứ tiết b2, điểm b, mục 2, điều 11 của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì: Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Câu hỏi 4: Xin hỏi cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý như thế nào?

Căn cứ quy định tại tiết b.3, điểm b, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính: Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý như sau:
– Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT).
– Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Trung tâm kế toán Hà Nội hoạt động trên 2 mảng dịch vụ: đào tạo kế toán ( khóa học kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán trưởng, kế toán cho giám đốc) và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp.

 

Post Comment