Thursday, 14 Nov 2019
Uncategorized

Người nộp thuế sẽ được bù trừ số thuế còn nợ khi hoàn thuế

Đây được xem là bước đổi mới của Bộ Tài chính, ngành Thuế vì theo quy định cũ cơ quan Thuế sẽ thực hiện đôn đốc doanh nghiệp nộp đủ số thuế và các khoản thu NSNN còn nợ trước khi giải quyết hoàn thuế GTGT.

 

Theo Tổng cục Thuế, để điều hành linh hoạt quỹ hoàn thuế GTGT, đảm bảo không có nơi thừa, nơi thiếu, hiện Tổng cục Thuế đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Vụ NSNN để thực hiện sửa đổi Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29-10-2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ quỹ hoàn thuế GTGT.

 

Theo đó, sẽ quy định rõ kể từ thời điểm nhận được Danh sách đề nghị phê duyệt Quyết định hoàn thuế GTGT của Cục Thuế, Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hồ sơ giải quyết hoàn thuế trên Hệ thống quản lý thuế của ngành Thuế (TMS. TTR).

Trường hợp Cục Thuế đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định, trong thời gian không quá 6 giờ làm việc, Tổng cục Thuế ra thông báo kết quả giám sát hoàn thuế GTGT (hồ sơ đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế hoặc hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Về vấn đề này, lãnh đạo Vụ Kê khai và Kế toán thuế – Tổng cục Thuế khẳng định với phóng viên Báo Hải quan, việc ban hành Quyết định hoàn thuế của Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế: Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là 6 ngày làm việc; đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau thì chậm nhất là 40 ngày.

Tổng cục Thuế đã yêu cầu cơ quan Thuế các địa phương thực hiện đúng quy định từ việc tiếp nhận, phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT; Trách nhiệm về Quyết định hoàn thuế và tổ chức thực hiện việc giải quyết hoàn thuế GTGT ở cơ quan Thuế các cấp; Thực hiện kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau; Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác quản lý hoàn thuế GTGT; Đồng thời bãi bỏ một số nội dung trong thủ tục hoàn thuế GTGT cho phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế và cơ quan Thuế trong việc hoàn thuế GTGT.

 

Học thực hành kế toán tổng hợp

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử và phối hợp với các cơ quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng. Tổng cục Thuế gia tăng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100% so với số cần phải kê khai nghĩa vụ thuế theo chế độ quy định; Thực hiện kiểm tra 100% trước khi hoàn thuế đối với các trường hợp có rủi ro cao trong quản lý thuế, hoàn thuế GTGT.

Hiện Tổng cục Thuế đã chỉ đạo rà soát các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực và thành lập các Đoàn thanh tra/kiểm tra để triển khai thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao. Đẩy mạnh thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro, phấn đấu thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 18% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Đôn đốc thực hiện kịp thời kết quả thanh tra, kiểm tra vào NSNN. dịch vụ kế toán thuế tp hcm

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số hồ sơ đề nghị hoàn (bao gồm các hồ sơ tiếp nhận năm 2014 chuyển sang và tiếp nhận mới trong 12 tháng của năm 2015) là 24.528 hồ sơ. Cơ quan Thuế các cấp qua kiểm tra ban đầu đã phát hiện và thông báo cho người nộp thuế 1.850 hồ sơ không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT (chiếm tỷ trọng 7,5% số hồ sơ đã tiếp nhận phải giải quyết) với tổng số tiền là 9.951 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8,8% số thuế đề nghị hoàn của doanh nghiệp). Số hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế GTGT của cơ quan Thuế là 20.164 hồ sơ, chiếm tỷ trọng 88,9% số hồ sơ đã tiếp nhận phải giải quyết (giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2014, bằng 96,5% năm 2014) với số tiền thuế giải quyết hoàn là 87.743 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 84,6% số thuế đề nghị hoàn của doanh nghiệp (tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2014, bằng 99,5% năm 2014). Trong đó, đã giải quyết hoàn thuế cho 1.574 hồ sơ tiếp nhận năm 2014 chuyển sang với tổng số tiền là 8.640,6 tỷ đồng; Tiếp nhận mới 22.954 hồ sơ trong năm 2015 với tổng số tiền là 105.033,6 tỷ đồng. dịch vụ thành lập công ty

Post Comment