Tuesday, 22 Oct 2019
Báo cáo thực tập kế toán

Mẫu báo cáo thực tập kế toán NVL – CCDC trong DN

Báo cáo thực tập kế toán chuyên đề hoàn thiện công tác hạch toán NVL – CCDC tại công ty chế biến NSTP – Hải Dương

 

 

Phần một: Lý luân chung về công tác kế toán NVL – CCDC trong doanh nghiệp.

I- Những vấn đề chung về công tác kế toán NVL – CCDC trong doanh nghiệp sản xuất.
II- Kế toán chi tiết NVL, CCDC
III- Kế toán tổng hợp NVL – CCDC

Phần hai: Tình hình kinh tế tổ chức công tác kế toán NVL – CCDC ở công ty chế biến NSTP – XK Hải Dương.

I- Đặc điểm chung của công ty chế biến NSTP – XK Hải Dương
II- Thực trạng tổ chức hạch toán NVL – CCDC tại công ty chế biến NSTP – Hải Dương

Phần ba: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác kế toán NVL – CCDC tại công ty chế biến NSTP – Hải Dương.

I- Nhận xét chung về công tác hạch toán NMVL, CCDC ở công ty chế biến NSTP – XK Hải Dương.
II- Những đề xuất góp phần hoàn thiện công tác hạch toán NVL – CCDC tại công ty chế biến NSTP – Hải Dương.

Xem chi tiết và tải tài liệu: tại đây

Post Comment