Friday, 15 Nov 2019
Uncategorized

Mất hóa đơn theo số lượng hóa đơn bị mất

Trường hợp mất hóa đơn bị xử phạt theo số lượng hóa đơn bị mất hay chỉ phạt theo hành vi làm mất hóa đơn?

—> Căn cứ:

– Điều 3 khoản 6 Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

– Công văn 3789/TCT-CS ngày 11/11/2013 của Tổng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

– Mức phạt: từ 4 – 8 tr – Điều 3 khoản 6 Nghị định 49 – Xử phạt vi phạm hóa đơn.

–> Theo đó:

– Mức phạt theo 1 lần làm báo cáo mất hóa đơn (1 lần làm báo cáo có thể mất nhiều hóa đơn).

– Nhưng nếu cơ quan thuế phát hiện DN gộp nhiều lần lại để làm 1 lần báo cáo thì sẽ bị phạt theo từng lần làm mất.

***Căn cứ Pháp lý: Theo Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài Chính: Hướng dẫn cách xử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra cụ thể như sau:

***Theo đó:

– Làm báo cáo mất BC21/AC (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

– Lập biên bản ghi nhận sự việc, hai bên kí tá xác nhận về việc mất hóa đơn của bên mua

– Bên bán phô tô liên 1 có đóng dấu treo giao cho bên mua để bên mua kê khai và khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý bình thường

Xử phạt mất hóa đơn theo số lượng hóa đơn bị mất?

– Trường hợp mất hóa đơn bị xử phạt theo số lượng hóa đơn bị mất hay chỉ phạt theo hành vi làm mất hóa đơn?

*Trường hợp mất hóa đơn bị xử phạt theo số lượng hóa đơn bị mất hay chỉ phạt theo hành vi làm mất hóa đơn?
*Căn cứ: theo điều 11 thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
+Điều 11: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (Bên bán)
– Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn khi hóa đơn chưa đến thời gian lưu trữ, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.
– Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho các hóa đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

= > Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
+Điều 12: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.
– Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

= > Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.
*Căn cứ: Công văn 3789/TCT-CS ngày 11/11/2013 của Tổng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn cũng đã hướng dẫn về trường hợp này như sau:
– Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1476/CT-HCQTTVAC ngày 04/07/2013 của Cục Thuế tỉnh Bình Định nêu vướng mắc về việc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
– Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi người mua làm mất hóa đơn (liên 2), không quy định xử phạt theo số lượng hóa đơn mất. Người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai, khấu trừ và hoàn thuế đối với các hóa đơn bị mất.
= > Như vậy đối với hành vi làm mất hóa đơn (cả Bên mua hay Bên bán) chỉ xử phạt theo từng lần mất hóa đơn, chứ không tính theo số lượng hóa đơn bị mất. Trường hợp doanh nghiệp gộp nhiều lần mất hóa đơn vào 1 lần thông báo, vẫn bị xử phạt theo từng lần mất hóa đơn nếu Cơ quan thuế đủ căn cứ để xác định.

Post Comment