Thursday, 21 Nov 2019
Tài liệu kế toán

Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

Kế toán doanh nghiệp và kế toán hành chính sự nghiệp có gì khác nhau

1. Về khái niệm Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

– Kế toán hành chính sự nghiệp: Là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại những đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, là công cụ để quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính.Hơn nữa kế toán hành chính còn kiểm soát tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và dùng những cái vật tư, vận tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu chi và thực hành những tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước ở doanh nghiệp.
– Kế toán doanh nghiệp: là kế toán được tiến hành ở các doanh nghiệp, hoạt động với mục tiêu chính là kinh doanh sinh lời. Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế.

ke-toan-truong-dn-hcsn

 

2. Về đặc điểm Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

a. Kế toán hành chính sự nghiệp- Các khoản chi tiêu cho đơn vị hành chính sự nghiệp chủ yếu là chi cho tiêu dùng, vì vậy kế toán phải đảm bảo chấp hành chế độ quản lý tài chính thật nghiêm ngặt. Kế toán phải căn cứ vào các tiêu chuẩn định mức để thực hiện các khoản chi tiêu nói chung và chi tiêu tiền mặt nói riêng.
– Thông qua công tác kế toán để kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu và tiến hành phân tích các khoản chi sao cho đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
– Đề xuất những ý kiến, kiến nghị để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ngân sách cấp và nguồn kinh phí khác, tăng cường khai thác nguồn kinh phí khác để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của đơn vị.

b. Kế toán doanh nghiệp – Cơ sở ghi sổ là những chứng từ gốc hợp lệ, bảo đảm thông tin chính xác và có cơ sở pháp lý.
– Sử dụng cả 3 loại thước đo là: giá trị, hiện vật và thời gian, nhưng chủ yếu và bắt buộc là giá trị.
– Thông tin số liệu: Chủ yếu trình bày bằng hệ thống biểu mẫu báo cáo theo quy định của nhà nước (đối với thông tin cho bên ngoài) hay theo những báo cáo do giám đốc xí nghiệp quy định (đối với nội bộ).
– Phạm vi sử dụng thông tin: Trong nội bộ đơn vị kinh tế cơ sở và các cơ quan chức năng của nhà nước và những đối tượng trên quan như các nhà đầu tư, ngân hàng, người cung cấp.

 

3. Về công việc Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

a. Kế toán hành chính sự nghiệp- Phản ảnh kịp thời hết gần như, xác thực, toàn diện mọi khoản vốn quỹ,kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở doanh nghiệp.
– Tiêu chí kinh tế phản ánh phải hợp nhất với dự toán về nội dung và cách thức tính toán
– Số liệu trong báo các vốn đầu tư phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho những nhà điều hành mang đợc các thông tin nhu yếu về tình hình vốn đầu tư của công ty.
b. Kế toán doanh nghiệp- Kế toán doanh nghiệp cần tập trung những thông tin từ các phòng ban để giải quyết các vấn đề có liên quan đến chuyên môn của mình như tài sản công ty, các phương hướng đầu tư vốn để phát triển kinh doanh. Các công văn chứng từ, sổ sách luôn phải chuẩn xác.
– Kế toán là người thu nhận và tổng hợp các thông tin liên quan đến đơn vị của mình. Lập các bảng báo cáo các số liệu về sản xuất, thu – chi của công ty. Đây là một việc làm cần thiết để cấp trên có thể nắm được hoạt động, những biến chuyển hay cả những khó khăn nếu có của đơn vị mình.
– Kế toán phải phân loại, sắp xếp các tài liệu, dữ liệu sao cho rõ ràng minh bạch vào sổ kế toán của mình. Điều này đảm bảo một điều khi cần thiết kiểm tra, đổi chiếu bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm chúng dễ dàng.

4. Về nhiệm vụ Kế toán trưởng doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp

a. Kế toán hành chính sự nghiệp
– Thu nhập, phản ánh, xử lý và tổng hợpthông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành và tình hình sử dụng kinh phí, sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị.
– Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình thu, chi, sử dụng các loại vật tư, tài sản cô ng ở đơn vị, tình hình thu nộp ngân sách,…
– Lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên theo qui định.
b. Kế toán doanh nghiệp- Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
– Ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí (nếu có) của đơn vị.
– Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán.
– Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụcông tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế.

Post Comment