Tuesday, 22 Oct 2019
Bài tập kế toán

Kế toán tiêu thụ đặc biệt có lời giải

Bài tập nguyên lý  kế toán tổng hợp về thuế tiêu thụ đặc biệt kèm lời giải

Bài tâp 1:
Trong tháng 8/2014 Công ty A có phát sinh các nghiệp vụ như sau:

1. Nhập khẩu 405 chai rượu 40 độ, giá mua tại của khẩu nhập 20$/chai, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc té cho cả lô hàng là 300$.
2. Xuất toàn bộ số rượu nhập khẩu trên để sản xuất và thu đuoc 60.000 chai rượu 30 độ. Tổng chi phí để sản xuất 1 chai rượu 30 độ là 56.000đ.
3. Công ty gửi bán tại đại lý 16.000 chai rượu 30 độ với giá bán theo quy định chưa có thuế GTGT là 84.500đ/chai. Hoa hồng phí cho đại lý là 10% trên doanh số bán.
4. Bán cho Doanh nghiệp A thuộc khu chế xuất Nội Bài 40.000 chai rượu 30 độ với giá 70.000d/ chai.
5. Trục tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 3.000 chai rượu 30 độ theo điều kiện FOB với giá 6$/chai, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.
6. Cuối tháng đại lý thông báo bán được 15.000 chai , Công ty đã nhận được tiền hàng sau khi đã trừ hoa hồng phí.
7. Bán cho Công ty Hải Nam 12.000 chai rượu 30 độ với giá chưa có thuế GTGT 70.000 đ/chai.
8. Công ty đã nộp đầy đủ các khoản thuế ở khâu nhập khẩu rượu bàng chuyển khoản
9. Sang tháng 9/2014 có 100 chai rượu 30 độ đã bán ở tháng trước nay bị trả lại do không đảm bảo chất lượng Công ty đã nhập kho đầy đủ và trả lại tiền cho khách hàng bằng tiền mặt giá bán chưa thuế GTGT là 70.000d/chai, giá vốn 56.000d/chai.

– Biết thuế suất thuế nhập khẩu rượu 40 độ là 65%, thuế suất thuế TTĐB rượu 40 độ là 65%, rượu 30 độ là 30%.
– Thuế GTGT các mặt hàng đều 10%, thuế suất GTGT hoa hồng phí là 10% . GTGT hàng nhập khẩu 10%, GTGT hàng xuất khẩu 0%.
– Tỉ giá 1$= 21.000đ.

Yếu cầu: Tính các khoản thuế phải nộp: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu
– Định khoản và lập tờ  khai thuế TTĐB.

Hướng dẫn giải

Nghiệp vụ 1:

a. Cách tính thuế nhập khẩu
Thuế NK = ((Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế) + Chi phí liên quan) x Thuế suất thuế NK
=> Thuế nhập khẩu = ((405 x 20) + (300 x 21.000)) x 65% = 114.660.000

b. Cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt (đối với hàng nhập khẩu)
Thuế TTĐB = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB
+ Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế NK + Thuế NK
-> Thuế TTĐB = (((Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế NK) + Chi phí liên quan) + Thuế NK) x Thuế suất thuế TTĐB

=> Thuế TTĐB = ((405 x 20) + (300 x 21.000) + 114.660.000) x 65% = 189.189.000

Bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt kèm lời giải chi tiết

c. Thuế GTGT hàng nhập Khẩu = ((405 x 20) + 300 x 21.000 + 114.660.000 + 189.189.000) x 10% = 48.024.900.

Cách hạch toán:
Nợ TK 151 = (114.660.000 + 189.189.000) = 303.849.000
Có TK 3333 = 114.660.000
Có TK 3332 = 189.189.000
bài tập tính thuế tiêu thụ đặc biệt
Nợ TK 133 = 48.024.900.
Có TK 33321 = 48.024.900.

Nghiệp vụ 2:
Nợ TK 155= (56.000 x 60.000) = 3.360.000
Có TK 154 = 3.360.000

Nghiệp vụ 3:
Nợ TK 157 = 896.000.000
Có TK 156 = 16000 X 56.000 = 896.000
Hoa hồng đại lý = (15.000 x 84500) x 10% = 126.750.000

Nghiệp vụ 4:
Thuế XK = (40.000 x 70.000) x 0% = 0
Nợ TK 131 = 0
Có TK 3333 = 0

Nghiệp vụ 5:
– Thuế XK = 0

Nghiệp vụ 6
Nợ TK 632 = 840.000
Có TK 157 = 840.000

Nợ TK 131 = 1.394.250.000
Có TK 511 = 1.267.500.000
Có TK 3331 = 126.750.000

Nợ TK 641 (hoa hông) = 126.750.000
Nợ TK 133 = 12.675.000
Có TK 131 = 139.425.000

Nợ TK 111,112 = (1.394.250.000 – 139.425.000 = 1.254.825.000
Có TK 131 = 1.254.825.000

Nợ TK 131 = 126.750.000
Có TK 3331=126.750.000

Nợ TK 133 = 12.675.000
Có TK 131 = 12.675.000

Nghiệp vụ 7:
– Thuế TTĐB = (12.000 x 70.000)/ (1 + 30%) x 30% = 193.846.154
– Thuế VAT = (12.000 x 70.000 + 193.846.154) x 10% = 103.384.615

Nợ TK 131 = 297.230.769
Có TK 3331 = 103.384.615
Có TK 3332 = 193.846.154

Nợ TK 3333 = 114.660.000
Có TK 3332 = 189.189.000
Có TK 112 = 303.849.000

Nghiệp vụ 9
Nợ TK 156 = 100 x 56.000 = 5.600.000
Có TK 632 = 5.600.000

Nợ TK 531 = 100 x 70.000 = 7.000.000
Nợ TK 3331 = 700.000
Có TK 111 = 7.700.000

Bài tập 2:
– Tháng 6/2014 Công ty A có các tài liệu như sau:

1. NK 1.000 lít rượu 42 độ, giá tính thuế nhập khẩu là 30.000 đ/lít, VÀ để sản xuất ra 200.000 sản phẩm A thuộc diện chịu thuế TTĐB, thuế suất thuế NK là 65%.
2. XK 150.000 sản phẩm A theo giá FOB là 200.000 đ/sp.
3. Bán trong nước 1.000 sản phẩm A với đơn giá chưa thuế GTGT là 220.000 đ/sp.

Yêu cầu: Hãy tính thuế TTĐB phải nộp và thuế NK phải nộp.
Biết rằng thuế suất thuế TTDB của rượu 42 độ là 65% , Thuế XK: 2%.

Hướng dẫn giải

Nghiệp vụ 1
a. Thuế NK phải nộp = Số lượng x giá TT x thuế suất
=> Thuế NK phải nộp = 1.000 x 30.000 x 0,65 = 19.500.000 (đồng)

b. Thuế TTĐB phải nộp = Giá tính thuế TTĐB x thuế suất

+/ Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế NK + thuế nhập khẩu = 1.000 x 30.000 + 19.500.000 = 49.500.000 (đồng)
=> Thuế TTĐB phải nộp = 49.500.000 x 0,65 = 32.175.000 (đồng)

Nghiệp vụ 2
a. Thuế XK phải nộp = Số lượng x Giá TT x Thuế suất = 150.000 x 250.000 x 0,02 = 750.000.000 (đồng)

b. Thuế TTĐB đầu vào của 150.000 sản phẩm:
= (32.175.000 / 200.000) x 150.000 = 24.131.250

Nghiệp vụ 3:
a. Thuế TTĐB đầu vào của 1.000 sản phẩm:
= (32.175.000 / 200.000) x 1.000 = 160.875

b. Giá tính thuế TTĐB hàng XK = Giá chưa thuế GTGT / (1 + thuế suất)
= 220.000 / (1 + 0,65) = 133.334 đ.

=> Thuế TTĐB đầu ra của 1.000 sản phẩm = 1.000 x 133.334 x 0,65 = 86.667.100 (đồng)

=> Thuế TTĐB phải nộp của 1.000 sản phẩm = 86.667.110 – 160.875 = 86.506.225 (đồng)

Kết luân
+) Thuế XK phải nộp trong kỳ:
XK = 750.000.000 (đồng)

+) Thuế NK phải nộp trong kỳ:
NK = 19.500.000 (đồng)

+) Thuế TTĐB doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:
TTĐB = 32.175.000 – 24.131.250 + 86.506.225 = 94.549.975 (đồng)

Công ty kế toán Hà nội đào tạo kế toán tổng hợp thực hành thực tế (áp dụng khóa học kế toán cho người đã biết, khóa học kế toán cho người mới bắt đầu)

Post Comment