Sunday, 17 Nov 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Kế Toán Thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng

Cty Cổ phần: Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 0,1% (Điều 16 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 về thuế TNCN)

+ Thuế tính trên giá bán không phân biệt bán lãi hay bán lỗ

– Cty TNHH: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20% = 20% x (Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng – Chi phí chuyển nhượng)

– Vậy nếu giá Bán ra = Giá mua vào hoặc lỗ thì => Thu nhập tính thuế=0 => TNCN =0

 

+ Kê khai như sau:

1. Tờ khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

– Cá nhân tự kê khai: Mẫu 04/CNV-TCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015

– Doanh nghiệp kê khai: mẫu 06/TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015

2. Hợp đồng chuyển nhượng vốn

3. Giấy xác nhận phần vốn góp của người bán

4. Chứng minh nhân của người bán (sao y)

5. Giấy phép kinh doanh

-> Thời hạn kê khai chậm nhất 10 ngày (Khoản 4 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC)

Post Comment