Monday, 30 Mar 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Kế toán thu tiền bán hàng xuất khẩu bằng tiền mặt

Thuế GTGT hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt? Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc một phần bằng tiền mặt và phần còn lại chuyển khoản thì có được hoàn thuế không?

 

—> Căn cứ:

Điều kiện thanh toán tiền hành xuất khẩu:

– Trường hợp khách hàng thanh toán một phần bằng tiền mặt và một phần qua ngân hàng (có giấy báo Có của Ngân hàng) thì:

+ Chỉ số lượng hàng hoá tương ứng với số tiền thanh toán qua ngân hàng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào của lượng hàng được áp dụng thuế suất 0%.

+ Số lượng hàng hoá được thanh toán bằng tiền mặt không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%,. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của số lượng hàng hoá này. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.

– Trường hợp khách hàng nước ngoài thanh toán toàn bộ tiền hàng xuất khẩu cho Công ty bằng tiền mặt không qua ngân hàng thì hàng hoá xuất khẩu không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của mọi chi phí dùng vào việc sản xuất hàng xuất khẩu. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ hoặc hoàn thuế được tính vào chi phí của hàng xuất khẩu.

—> Thủ tục xuất khẩu:

– Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract)

– Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)

– Phiếu đóng gói (Packing List)

– Thỏa thuận lưu khoang (Booking Note): để lấy thông tin tên tàu, số chuyến, cảng xuất

– Phơi phiếu xác nhận container đã hạ bãi cảng: để lấy số container, số seal (chì)

– Chứng nhận xuất xứ (nếu bên đối tác yêu cầu)

– Tờ khai hải quan : 2 bản chính( 1 bản dành cho người xuất khẩu, 1 bản dành cho hải quan lưu)

– Giấy phép đăng ký kinh doanh : bản sao y kèm bản chính đối chiếu ( nếu doanh ngiệp mới xuất khẩu lần đầu)

– Giấy giới thiệu của công ty xuất khẩu : 1 bảv

 

—> Chi tiết:

– Công văn 277 TCT/DNK chính sách thuế GTGT hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng tiền mặt

– Luật hải quan 2014

– Thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi 38/2015/TT-BTC – hướng dẫn về thủ tục hải quan

– Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử

Post Comment