Thursday, 2 Apr 2020
Tài liệu kế toán Tin tức

Kế toán khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Khai bổ sung hồ sơ khai thuế khi doanh nghiệp phát hiện kê khai sai như thế nào? Quy định ở văn bản nào? Thời hạn kê khai bổ sung?

I – Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Căn cứ pháp lý: Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính ; công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế.

A-Nguyên tắc khai thuế:

1- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế GTGT kê khai chỉ tiêu [22]“Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” phải bằng chỉ tiêu [43]“Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” trên HSKT chính thức của kỳ tính thuế trước đó.

Ví dụ: chỉ tiêu [22] quý 3/2016 = chỉ tiêu [43] tờ khai thuế GTGT chính thức (lần đầu) quý 2/2016

2- Số liệu điều chỉnh của tờ khai bổ sung:

-Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ ghi vào chỉ tiêu [38]“Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT chính thức (lần đầu) của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

-Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ ghi vào chỉ tiêu [37]“Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT chính thức (lần đầu) của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

= > Note: Không lấy số liệu chỉ tiêu [43] của Tờ khai bổ sung ghi vào chỉ tiêu [22] của tờ khai chính thức (lần đầu) kỳ tiếp theo

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

B- Khai bổ sung:

3) Các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế

3.1) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế GTGT chưa khấu trừ hết -> số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ khai vào chỉ tiêu [37]“Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.(Giảm khấu trừ)

3.2) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế GTGT chưa khấu trừ hết -> số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ khai vào chỉ tiêu [38]“Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.(Tăng khấu trừ)

3.3) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung và tự xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.(Tăng số phải nộp)

3.4) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.(Giảm số thuế phải nộp)

4. Kê khai hóa đơn trên hồ sơ khai thuế

4.1) Kê khai hóa đơn bỏ sót

– Đối với người bán: hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

– Đối với người mua: thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

4.2) Kê khai hóa đơn điều chỉnh

Trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định.

– Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, điều chỉnh giá trị hàng hoá bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hoá hoặc lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định.

– Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn điều chỉnh.

 

 

 

Post Comment