Wednesday, 22 Jan 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Kế toán chi phí Công trình giao khoán

Doanh nghiệp nhận thi công công trình rùi giao khoán lại cho đơn vị khác:

– Hạch toán như thế nào?

– Có cần tách chi phí ra hay không?

* Phần 01: Về mặt kế toán

* Cách 01: tách được 2 chi phí riêng biệt khi xuất trên hóa đơn hoặc hợp đồng thì

– Nợ TK 622,621,623, 1331/ Có TK 331

– Nợ TK 154/ Có TK 622,621,623

Note: dạng này thường gặp công ty lớn chỉ giao khoán 01 phần giá trị công trình và phải giải trình với kiểm toán và thuế nên làm kiểu này

* Cách 02: do đã giao khoán toàn bộ công trình

– Một: Nợ TK 154*,1331/ Có TK 331: Nếu giao khoán trọn gói toàn bộ

– Hai: Nợ TK 627,1331/ Có TK 331: Nếu giao khoán chung

– Nợ TK 154/ Có TK 627

Note: Dùng cho giao khoán một phần công việc rất nhỏ

 

 

* Phần 02: Về mặt thuế: đưa vào tài khoản nào không quan trọng miễn sao giải trình đúng chi phí theo dự toán công trình theo định mức phù hợp của dự toán là OK

* Phần 03: Về mặt thủ tục

– Hợp đồng giao khoán

– Báo giá của bên thầu phụ

– Thanh lý hợp đồng

– Biên bản nghiệm thu giao khoán

– Xác nhận khối lượng

– Bảng quyết toán khối lượng giao khoán

– Hóa đơn

– …….

Post Comment