Thursday, 2 Apr 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Hợp đồng thời vụ được ký tối đa bao nhiêu lần

Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần? theo các văn bản chế tài nào? Có được ký hợp đồng thời vụ nhiều lần không?

—> Căn cứ:

 

– Điều 16 hình thức hợp đồng & 22 loại hợp đồng lao động của Luật Lao Động số 10/2012/QH12

– Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13

– Điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13

– Điều 43 Luật việc làm số 38/2013/QH13

– Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 1 Sửa đổi, bổ sung tiết a.3 điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH

– Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

 

 

—> Theo đó:

– Hợp đồng lao động thời vụ có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói mà không nhất thiết phải giao kết hợp đồng bẳng văn bản.

– Trong thời hạn 30 ngày doanh nghiệp phải ký hợp đồng mới, nếu doanh nghiệp không ký lại hợp đồng lao động thì hợp đồng thời vụ sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Chỉ được ký tối đa 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn

– Mỗi lần chỉ được ký thêm 01 phụ lục hợp đồng lao động để thay đổi thời hạn hợp đồng nhưng không được làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trước đó ( Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

– Doanh nghiệp chỉ được ký kết hợp đồng thời vụ tối đa 2 lần liên tiếp. Sau khi ký kết hợp đồng thời vụ hai lần liên tiếp nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng từ 12 tháng đến 36 tháng & không xác định thời hạn.

– Không có quy định tối đa số lần ký kết, nhưng thời hạn không quá 12 tháng/ năm.

– Vi phạm quy định trên thì có thể bị phạt từ 1.000.000 đồng – 20.000.000 đồng theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Post Comment