Wednesday, 22 Jan 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Hóa đơn VAT xuất nhập khẩu tại chỗ

Xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn như thế nào? Hóa đơn thương mại thay thế cho hóa đơn đỏ từ khi nào?

 

*** Căn cứ:

– Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hóa đơn;

– Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại hóa đơn;

– Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

– Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

– Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

– Công văn số 11910/TCHQ-GSHQ ngày 01/10/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn sử dụng hóa đơn trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục xuất khẩu.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ như sau:

– Từ ngày 1/1/2014 đến trước ngày 1/10/2014: thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn GTGT.

– Từ ngày 1/10/2014 đến trước ngày 1/4/2015: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 11910/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.

– Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại.

– Công văn số 16809/BTC-TCT ngày 25/11/2016 của Bộ tài chính có quy định về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động xuất khẩu tại chỗ như sau:

– “Từ ngày 1/4/2015 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 38/2015/TT-BTC): thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 68 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính, hoạt động xuất khẩu tại chỗ sử dụng hóa đơn thương mại”

Theo hải quan:

– Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơn thương mại….”.

– Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tạiThông tư số 39/2014/TT­BTC ngày 1/3/20114 của Bộ Tài chính.

 

= > Như vậy:

– Nếu Doanh nghiệp xuất khấu tại chỗ

1. Doanh nghiệp trong nước bán cho Doanh nghiệp trong Khu Chế Xuất thì: Sử dụng Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice) dùng cho thủ tục Hải Quan, Hóa đơn Vat 0% cho Doanh nghiệp trong khu chế xuất, Doanh nghiệp trong nước được hoàn thuế GTGT đầu vào: Hợp đồng thương mại (Contract), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List), Vận đơn (Bill of Lading), Tờ khai hải quan (Customs Declaration)…

– Sử dụng Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) đối với thủ tục Hải Quan

– Sử dụng Hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng đối với cơ quan Thuế

2. Doanh nghiệp trong nước bán cho Doanh nghiệp bình thường trên lãnh thổ Việt Nam nằm ngoài Khu Chế Xuất: Hợp đồng thương mại (Contract), Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice), Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List), Vận đơn (Bill of Lading), Tờ khai hải quan (Customs Declaration)…

– Doanh nghiệp Không phải lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng

– Chỉ sử dụng Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) chung cho Hải Quan và cơ quan Thuế

Post Comment