Saturday, 14 Dec 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Điều chỉnh tiền thuế như thế nào khi ghi sai giấy nộp tiền

Sai sai của chúng tôi

Doanh nghiệp khi bạn ở Phần còn sống Đó là một phần của nhau, một trong những thứ khác nhau.

*** văn bản: Theo, 3 xuất, 100% / 2016, cập nhật, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. / ND-CP và Nghị định 12/2015 / ND-CP, lợi ích của trò chơi) có nghĩa là ngày tháng 01/07/2016, tiền điện tử của trò chơi này.

– Phần 34 Thông và Số 156/2013 / TT-BTC của tài chính: Quy, một trong những thứ của thiết bị của họ, TQN, TNCN, Bài

– Quảng cáo 3 3 số 3 số 106/2016 / QH13

– Công văn số 10315 / BTC-TCT ngày 25/7/2016 của Bộ tài liệu của một bộ phận của một bộ tài liệu 106/2016 / QH13 Công thức văn bản 8355 / BTC-TCT

1 Bạn chỉ có một khoảng thời gian, hiệu quả, hiệu quả, hiệu quả, sức khỏe, hiệu quả Phần cứng và phần cứng trong phần mềm của bạn

= > Do vậy, khi doanh nghiệp nộp nhầm tiền thuế (ghi nhầm tiểu mục) thì trên dữ liệu thông tin nộp thuế doanh nghiệp của cơ quan thuế doanh nghiệp vẫn còn nợ tiền thuế, nên doanh nghiệp sẽ nhận thông báo chậm nộp thuế (với lãi suất chậm nộp 0,03%) như trên.

= > Lý do: của việc này chủ yếu là khi doanh nghiệp nộp thuế. Mà không chọn đúng tiểu mục thuế dẫn đến việc

– Nộp thừa khoản thuế này.

– Mà lại nộp thiếu khoản thuế khác.

ghi đơn

*** Căn cứ Điều chỉnh tiền thuế

– Tại Khoản 2a, Điều 17, Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế:

“2. Thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách nhà nước:

a) Đối với người nộp thuế

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện khai không chính xác các thông tin trên chứng từ nộp thuế, người nộp thuế phối hợp với ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước phục vụ người nộp thuế để xử lý sai sót trong việc nộp tiền vào ngân sách.

– Trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến Khoản nộp ngân sách nhà nước đã được cơ quan thuế hạch toán và thông báo, người nộp thuế lập thư tra soát (mẫu số C1-11/NS ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo chứng từ nộp thuế hoặc thông tin liên quan đến nội dung đề nghị Điều chỉnh sai sót gửi cơ quan thuế.”

Theo đó: trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế môn bài, TNDN, GTGT, TNCN… (bằng hình thức điện tử) nhưng trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi sai mã NDKT thì doanh nghiệp lập Thư tra soát (mẫu số C1-11/NS) gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, căn cứ vào Thư tra soát của doanh nghiệp và chứng từ liên quan, cơ quan thuế quản lý sẽ có trách nhiệm điều chỉnh theo quy định.

“d) Đối với cơ quan kho bạc nhà nước

Khi đã hạch toán thu ngân sách nhà nước và chuyển thông tin thu ngân sách nhà nước sang cơ quan thuế, nếu phát hiện sai sót thì cơ quan kho bạc nhà nước có trách nhiệm Điều chỉnh thông tin và gửi thông báo sang cơ quan thuế để cơ quan thuế Điều chỉnh thông tin quản lý.

đ) Đối với cơ quan thuế

Cơ điện tử, văn hóa, văn hóa và văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa 759 / QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của bộ đồ ngủ sau khi phạm quan kho của chúng tôi

** Hồ Con:

+ Giấy tờ của chúng tôi

+ Thư tra chiều (mẫu số C1-11 / NS) của nam

+ Đơn đề của chúng tôi chọn C1-07 / NS.

*** Chi cuối cùng: Công văn 3692 / CT-TTHT ngày 24/08/2016 chính thức của vua Văn Minh Minh.

Post Comment