Thursday, 23 Sep 2021
Cập nhật luật thuế và kế toán

Đăng ký định mức tiêu hao nguyên vật liệu

 Doanh nghiệp có phải đăng ký định mức NVL với cơ quan thuế hay không? Quy định ở pháp chế văn bản nào?

—> Căn cứ:

– Điều 9 Luật sửa đổi thuế TNDN số 32/2013/QH13 áp dụng từ 1/1/2014
– Tại Điều 6, Khoản 2, Điểm 2.3 Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Tại Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC
– Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015
– Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
– Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

 

—>Theo đó:
– Doanh nghiệp không phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, hàng hóa từ đầu kỳ sản xuất Nộp cho cơ quan thuế , mà Doanh nghiệp tự xây dựng theo nhu cầu sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp.

–Doanh nghiệp tự xây dựng Định mức phù hợp với nhu cầu sản xuất và lưu tại doanh nghiệp, Cung cấp giải trình khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

– Chi phí vượt định mức không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là các chi phí vượt định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức.

Post Comment