Friday, 22 Nov 2019
Cập nhật luật thuế và kế toán

Chuyển số dư trên Tài khoản 421

Cách chuyển số dư trên Tài khoản 421 trên sổ sách theo luật kế toán và theo luật thuế như thế nào mới phù hợp

—>Tình huống: Năm 2018, Cơ quan thuế phạt hành chính của năm 2017 là 50.000.000, Kế toán đã hạch toán vào Nợ TK 4211/ Có TK 112: 50.000.000.
Trong năm 2018

– Công ty lỗ: 100.000.000.

– Trên TK 4212 có số dư Nợ là 100.000.000

– Trên Bảng cân đối phát sinh thể hiện số dư của 2 tài khoản:

+ Dư Nợ TK 4211: 50.000.000
+ Dư Nợ TK 4212: 100.000.000

Đầu năm 2019 kết chuyển bút toán 421 như thế nào? Cách hạch toán?

—> Giải đáp tình huống:

***Căn cứ:

– Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015

– Điều 15 thông tư Số: 219/2013/TT- BTC Hà Nội ngày 31/12/2013 Hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng

– Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

 

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

–>Theo đó:

– Đoạn 03 Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót quy định: “…Ảnh hưởng về thuế của việc sửa chữa các sai sót kỳ trước và điều chỉnh hồi tố đối với những thay đổi trong chính sách kế toán được kế toán và trình bày phù hợp với Chuẩn mực kế toán số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp””.

– Điểm b Đoạn 57 Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về các thành phần chủ yếu của chi phí (hoặc thu nhập) thuế thu nhập gồm: “Các điều chỉnh trong năm cho thuế thu nhập hiện hành của các năm trước;”

—> Như vậy các khoản phạt vi phạm và phạt hành chính khác được hạch toán vào TK 811:

 

Hạch toán Kết chuyển Sổ sách Quyết toán thuế TNDN Chuyển lỗ Hạch toán
—> Phướng pháp 01: theo chuẩn mực Kế toán Kiểm toán
—> Thông báo phạt:Nợ TK 811/ Có TK 3339 = 50 triệu

—> Nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339/ Có TK 1111,112 = 50 triệu

 

—> Kết chuyển vào chí phí tính lãi lỗ:+ Nợ TK 911/ Có TK 811 = 50 triệu

+ Nợ TK 4212/ Có TK 911 = 50 triệu

 

 

– Số dư Nợ TK 4212(CĐPS, KQKD) = 150 triệu – Xuất toánB4=50 triệutrên tờ khai quyết toán thuế TNDN năm làm tăng thu nhập tính thuế  – Khi doanh doanh nghiệp làm ăn có lãi- B12-13=100 triệu được Chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ  là hết hạn chuyển lỗ theo luật thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78- TT96…

– 50 triệu chênh lệch vĩnh viễn KHÔNG được chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

 – Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2019Nợ TK 4211/ Có TK 4212= 150 triệu  = Số lỗ dư Nợ TK 4212 năm 2018

 

— > Như vậy kết chuyển lãi lỗ theo luật kế toán như bình thường

— > Lập theo phương pháp này:

Cuối năm 2018:

–          Dư Nợ TK 4211 =0

Dư Nợ TK 4212= 150 triệu

—> Phướng pháp 02: theo hướng dẫn cơ quan thuế phương pháp loại trực tiếp
—> Thông báo phạt:Nợ TK 4211/ Có TK 3339 = 50 triệu

—> Nộp tiền phạt:

Nợ TK 3339/ Có TK 1111,112 = 50 triệu

Hoặc làm tắt luôn:

Nợ TK 4211/ Có TK 111,112 = 50 triệu

 

 

—> Không Kết chuyển – Số dư:+ Nợ TK 4212 (CĐPS, KQKD) = 100 triệu

+ Nợ TK 42121(CĐPS, KQKD) = 50 triệu

—> Không nhập B4=0 – Khi doanh doanh nghiệp làm ăn có lãi- 100 triệu đượcChuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN (Số lỗ được chuyển lỗ 05 năm theo luật thuế TNDN bắt đầu từ năm tiếp theo của năm phát sinh lỗ  là hết hạn chuyển lỗ theo luật thuế TNDN (đi từ TT130-TT123-NĐ218-TT78- TT96…

– 50 triệu chênh lệch vĩnh viễn KHÔNG được chuyển lỗ trên: phụ lục Chuyển lỗ 03-2A/TNDN

– Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm 2019Nợ TK 4211/ Có TK 4212= 100 triệu  = Số lỗ dư Nợ TK 4212 năm 2018

 

Cuối năm 2018:

–          Dư Nợ TK 4211 =50

Dư Nợ TK 4212= 100 triệu

Post Comment