Thursday, 2 Apr 2020
Cập nhật luật thuế và kế toán

Bản tin thuế cập nhật đầu năm 2016

I. Công văn

1. Công văn số 5633/TCT-CS ngày 29/12/2015 về chính sách thuế môn bài

– Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 31/12/2015 trở về trước hoặc đã được cơ quan thuế xác định mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 theo hướng dẫn tại công văn số 2563/BTC-TCT ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính thì tiếp tục thu, nộp theo mức đã xác định.

– Đối với các trường hợp đăng ký thuế từ ngày 01/01/2016 trở đi thì nộp thuế theo mức tương đương với các trường hợp đang hoạt động đã thu thuế môn bài có cùng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp này, cơ quan thuế căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và các tiêu chí như: ngành nghề kinh doanh; số vốn ghi trên giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính (từ ngày 01/7/2015 là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13) để xác định mức thuế môn bài phù hợp.

– Đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được miễn hoặc không phải nộp thuế môn bài theo quy định của Pháp luật thì tiếp tục thực hiện theo quy định đó.

2. Công văn số 5663/TCT-DNL ngày 30/12/2015 về thời điểm xác định thuế GTGT.

Thời điểm Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Vinh bàn giao tài sản bảo đảm của Doanh nghiệp tư nhân Trung Việt Á cho Công ty TNHH Ngọc Hà (đơn vị trúng thầu) là thời điểm xác định thuế GTGT vì từ thời điểm này trở đi thì quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là tài sản bảo đảm nêu trên mới thuộc về Công ty TNHH Ngọc Hà.

3. Công văn số 5664/TCT-CS ngày 30/12/2015 về chính sách thuế GTGT

Dịch vụ khoa học và công nghệ (bao gồm các hoạt động: phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định nguyên, nhiên liệu và sản phẩm vật liệu xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng trong phạm vi được Bộ Xây dựng chỉ định; . . .) được thực hiện thông qua các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ và theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ.

Học thực hành kế toán tổng hợp

4. Công văn số 5665/TCT-CS ngày 30/12/2015 phương pháp tính thuế GTGT

Tổng Cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra tình hình thực hiện kê khai thuế, nộp thuế của Công ty trong 02 năm (năm 2014, 2015) nếu đúng trường hợp Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam đã gửi Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (Mẫu số 06/GTGT) đến cơ quan thuế nhưng bị thất lạc, Công ty đã xuất hóa đơn kê khai thuế CTTGT đầu ra và khách hàng đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì xem xét chấp thuận tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Việt Nam được áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ từ năm 2014.

5. Công văn số 5676/TCT-CS ngày 31/12/2015 chính sách ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp Công ty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 8756407612 ngày 04/8/2015 với nội dung mở rộng Nhà máy sản xuất bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp); Dự án được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận sản phẩm của Công ty thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ. Nếu dự án đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ thì được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại căn cứ theo điều kiện thực tế Công ty đáp ứng (không được hưởng mức thuế suất ưu đãi).

6. Công văn số 5681/TCT-CS ngày 31/12/2015 về chính sách thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp

Từ ngày 01/01/2015, trường hợp Công ty TNHH MNN Hoàng Thắng sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp như thiết bị gieo hạt, xe phun xịt dung dịch (bơm thuốc trừ sâu), máy gặt đập liên hợp… là những máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào phát sinh từ ngày 01/01/2015 không được kê khai, khấu trừ mà được tính vào chi phí của doanh nghiệp.

7. Công văn số 5690/TCT-KK ngày 31/12/2015 về hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Trường hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ chi phí đầu vào của dự án đều do Công ty thực hiện, Công ty trực tiếp quản lý dự án, trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp, tất cả hóa đơn liên quan đến dự án đều đứng tên Công ty. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện; trường hợp số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì Công ty được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định tại cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính. dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm

Khi dự án đầu tư hoàn thành, Chi nhánh tại Đà Nẵng tiếp quản dự án và tổ chức hạch toán kế toán thì Công ty phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

II. Thông tư

Ngày 28/12/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn thay thế Quyết định 68/2007/QĐ-BTC ban hành Qui chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Thông tư 208/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong việc tư vấn mức thuế của hộ, gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (sau đây được gọi tắt là hộ kinh doanh) trên địa bàn.

Nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn thuế:

Hội đồng tư vấn thuế có nhiệm vụ tư vấn cho Chi cục Thuế về mức thuế của các hộ kinh doanh trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, dân chủ, công khai, công bằng, hợp lý. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh doanh nộp thuế ổn định đầu năm gồm hộ kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân; hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp thuế.

2. Tư vấn về mức doanh thu dự kiến, mức thuế dự kiến của hộ kinh doanh mới ra kinh doanh; hộ kinh doanh có thay đổi về hoạt động kinh doanh trong năm. dịch vụ giải thể doanh nghiệp

3. Tư vấn về mức thuế miễn, giảm đối với hộ kinh doanh.

Post Comment