Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Uncategorized » Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Xử lý Hàng hóa, NVL bị hư hỏng

Thủ tục như thế nào để được tính là chi phí hợp lý? Phần thuế GTGT của những loại hàng hóa này có được khấu trừ hay không?

 

*Về thuế TNDN:

*Căn cứ: Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015

*Theo đó:

– Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.
– Hồ sơ để tính vào chi phí được trừ như sau:
+ Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập
Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa phải xác định rõ:
1. Giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
2. Chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường(nếu có).
– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Hồ sơ lưu tại doanh nghiệp, xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu.

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

*Tham khảo thêm:

– Công văn 1657/CT-TTHT, ngày 16/03/2016, hướng dẫn về tiêu hủy hàng tồn kho hết hạn sử dụng

– Công văn 2828/CT-TTHT, ngày 01/04/2016

 

*Chú ý:

– Năm 2014: thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng minh hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng cho cơ quan thuế trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.( Theo Khoản 2.1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014)

– Năm 2015 trở đi: thì doanh nghiệp không cần phải nộp chỉ cần lập biên bản kiểm kê và lưu tại DN để sau này giải trình.

 

*Về thuế GTGT:

*Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kề cà thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

2. Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiểu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

 

*Theo đó:

– Nếu hàng hóa bị hư hỏng, hết hạn sử dụng không được bồi thường và có đầy đủ hồ sơ thì được khấu trừ thuế GTGT và doanh nghiệp Không phải xuất hóa đơn

 

Hạch toán hàng hóa , NVL hư hỏng, hàng quá hạn sử dụng tiêu hủy, mất:
– Xác định giá trị hàng hóa, NVL hư hỏng, hết hạn sử dụng, mất kế toán hạch toán:

Nợ TK 1388 (Phải thu bồi thường, nếu có)

Nợ TK 632,642 (Không được bồi thường)

Có TK 156,152 (Giá trị hàng hóa, NVL bị hư hỏng)

– Nhận tiền bồi thường, trừ vào lương kế toán hạch toán:

Nợ TK 111,112,334

Có TK 1388

*** Trường hợp hàng hóa đã trích lập dự phòng, hết hạn sử dụng, hư hỏng phải hủy, theo Điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC, hạch toán như sau:

– Khi trích lập dự phòng kế toán hạch toán:

Nợ TK 632

Có TK 229

– Khi xử lý đối với vật tư hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:

Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (Số được bù đắp bằng dự phòng)

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (Nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

Có TK 152,152,155,156

Bài viết liên quan:

Leave a Comment