Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm để bán nhưng có nhu câu sử dụng và tự sản xuất dùng trang bị cho phòng kế toán làm việc, hoặc phòng ban khác trong doanh nghiệp vậy doanh nghiệp có phải kê khai, nộp thuế GTGT hay không?

 

*Căn cứ:

+ Tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 quy định về sửa đổi, bổ sung hướng dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

– Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có)…”

 

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

*Căn cứ:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hoá được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT…”

+ Tại Khoản 1 Điều 7 quy định về hiệu lực thi hành:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2014…”

*Theo đó:

– Khi doanh nghiệp tự sản xuất để dùng trang bị cho phòng kế toán, giám đốc , phân xưởng sản xuất …phòng ban khác làm việc thì đối với hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải xuất hoá đơn GTGT và không phải tính, nộp thuế GTGT.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment