Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Thủ tục Nộp lại báo cáo tài chính

Doanh nghiệp phát hiện sai sót của báo cáo tài chính năm đã làm thì khi làm lại nộp lại theo chế độ và thông tư nào?

 

***Căn cứ để nộp lại báo cáo tài chính

– Tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế

– Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

– Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính thuế.

 

Công ty bị đóng mã số thuế

= > Theo đó các trường hợp nộp lại báo cáo tài chính:

1. Trường hợp báo cáo tài chính của Công ty có sai sót thì được khai bổ sung: Làm lại Báo cáo tài chính & sổ sách đúng

2. Làm lại KHBS quyết toán thuế TNDN bổ sung các năm phát hiện sai sót (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 

156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.
– Nộp lại báo cáo tài chính điều chỉnh
– Nếu việc làm lại phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp ngân sách nhà nước thì: nộp bổ sung tiền thuế + tiền phạt nộp chậm (số tiền x 0.03%/ngày)

3. Làm sẵn văn bản giải trình khi được cơ quan thuế kiểm tra
– Doanh nghiệp được nộp thay thế bổ sung mọi tờ khai trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp:

+ Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

+ Trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

++Ví dụ:

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp BCTC năm 2013 làm theo QĐ48 nhưng đến năm 2017 phát hiện sai, Doanh nghiêp muốn điều chỉnh thì mình làm theo QĐ48 như đã làm năm 2013 hay làm theo TT133 của năm 2017 để điều chỉnh lại

= > Xử lý:

***Căn cứ:

– Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 thay thế Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp

= > Như vậy: Đối với Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2017 và Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2015

– Doanh nghiệp năm 2013 BCTC áp dụng QĐ48 đã nộp cho cơ quan thuế nhưng năm 2017 phát hiện sai và doanh nghiệp muốn làm lại báo cáo năm 2013 nộp lại thì doanh nghiệp lập lại báo cáo tài chính năm 2013 bằng Quyết định 48 và nộp lại BCTC 2013 bằng Quyết định 48 nộp qua trang: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

– Không được nộp lại BCTC năm 2013 bằng Thông Tư 133 vì Đối với Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng từ ngày 01/01/2017

– Quyết định 48/2006/QĐ-BTC : Do đó nếu những năm từ 2016 trở về trước Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và phát hiện có sai sót cần muốn điều chỉnh lại báo cáo tài chính các năm từ 2016 về trước thì lập lại BCTC theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và nộp lại qua: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

– Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC : Do đó nếu những năm từ 2014 trở về trước Doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và phát hiện có sai sót cần muốn điều chỉnh lại báo cáo tài chính các năm từ 2014 về trước thì lập lại BCTC theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 và nộp lại qua: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp

– Ví dụ: Năm 2014 áp dụng QĐ 48 – năm 2018 phát hiện sai thì làm lại BCTC 2014 = QĐ48 và nộp lại

– Ví dụ: Năm 2017 áp dụng TT133 – năm 2018 phát hiện sai thì làm lại BCTC 2017 = TT133 và nộp lại

– Ví dụ: Năm 2014 áp dụng QĐ 15 – năm 2018 phát hiện sai thì làm lại BCTC 2014 = QĐ15 và nộp lại

– Ví dụ: Năm 2016 áp dụng TT200 – năm 2018 phát hiện sai thì làm lại BCTC 2016 = TT200 và nộp lại

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment