Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế 2019

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế?

—> Thời hạn nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế

 

– Khoản 03 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

– Tại khoản 2, Điều 32 của Luật Quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

– Khoản 3, Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế của Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC ngày 19/06/2015

 

Công ty bị đóng mã số thuế

Công ty bị đóng mã số thuế

—> Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

– Tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

– Từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

—> Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính: Gồm có quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, Báo cáo tài chính –> Tức ngày 31/03 cửa cuối quý 1 của năm tài chính tiếp theo

– Trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment