Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "quy định kế toán trưởng"

Bổ nhiệm kế toán trưởng

Bổ nhiệm kế toán trưởng

Mục 2 Điều 37 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định: “Khi thành lập đơn vị kế toán phải bố trí ngay người làm kế toán trưởng. Trường hợp khuyết kế toán trưởng thì cấp có thẩm quyền bố trí ngay kế toán trưởng mới. Trường hợp chưa có người có [...]

Xem thêm
Quy chế tổ chứ bồi dưỡng kế toán trưởng

Quy chế tổ chứ bồi dưỡng kế toán trưởng

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều 1: Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng 1. Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ [...]

Xem thêm