Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "quy chế kế toán trưởng"

Quy chế tổ chứ bồi dưỡng kế toán trưởng

Quy chế tổ chứ bồi dưỡng kế toán trưởng

QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2004/QĐ-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều 1: Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng 1. Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ [...]

Xem thêm