Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Post Tagged with: "Hóa đơn lẻ mua hàng của hộ kinh doanh"

Hóa đơn lẻ mua hàng của hộ kinh doanh

Hóa đơn lẻ mua hàng của hộ kinh doanh

Hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cấp mua hàng của hộ kinh doanh trên 20 triệu có phải chuyển khoản không? **Căn cứ: 1. Tại khoản 1, điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định về các [...]

Xem thêm