Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Giáo trình kế toán » Sai sót thường gặp đối với tài sản ngắn hạn, dài hạn

Sai sót thường gặp đối với tài sản ngắn hạn, dài hạn

KINH NGHIỆM 3: NHỮNG SAI SÓT THƯỜNG GẶP TRONG KẾ TOÁN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TẾ:  Các tài sản ngắn hạn, dài hạn khác

 

1. TK 141 Về chứng từ – Một số giấy đề nghị tạm ứng không ghi lý do, mục đích chi tạm ứng

- Trên đề nghị tạm ứng là tên một người, nhưng nhận tiền là người khác
- Giấy đề nghị tạm ứng không ghi họ tên người tạm ứng, bộ phận làm việc, lý do tạm ứng và thời gian hoàn ứng.

Về hạch toán
- Hạch toán trên khoản mục tạm ứng một số khoản tiền ứng trước cho nhà cung cấp
- Một số khoản tạm ứng không phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm giá rẻ
- Một số đối tượng tạm ứng, chưa tiến hành hoàn ứng đã tạm ứng lần tiếp theo
- Đối tượng theo dõi công nợ tạm ứng chi tiết trên sổ kế toán chưa đúng đối tượng trên chứng từ kế toán như Đối tượng: Khách sạn A, thực thực chất là số dư tạm ứng của ông A… cán bộ thuộc khách sạn A
- Quy trình hạch toán tạm ứng chưa đúng quy trình, làm đội số phát sinh tiền mặt

Về quản lý và thu hồi công nợ tạm ứng
- Tồn tại nhiều khoản tạm ứng lâu ngày không thu hồi được
- Chưa thực hiện xác nhận công nợ tạm ứng tại thời điểm kết thúc niên độ

 

Các thủ thuật gian lận trong báo cáo tài chính

2. TK 142, 242

Về theo dõi chi tiết
- Một số đơn vị không chi tiết được số dư 242 theo từng nội dung để từ đó có thể kiểm tra việc phân bổ, trong trường hợp này số phát sinh trong năm, chúng ta nên tách chi tiết trước theo chứng từ, còn số dư đầu năm rà soát, tách chi tiết dần dần
- Một số đơn vị chưa theo dõi chi tiết được giá trị từng loại công cụ dụng cụ đã xuất dùng theo thời gian sử dụng để làm cơ sở phân bổ chi phí trả trước dài hạn.
Về hạch toán
- Dùng tài khoản 242 để treo các chi phí, thực chất là chi phí phát sinh trong năm như chi phí sửa chữa tài sản, chi phí lãI vay, thậm chí treo lại chi phí quản lý
- Số chi vượt kế hoạch cấp trên cũng được phản ánh trên TK 242 – trong khi doanh thu t­ương ứng với phần chi phí đã đư­ợc ghi nhận đầy đủ.
- Việc phân bổ chi phí trả trước dài hạn phụ thuộc vào kết quả hoạt động của đơn vị, đa số các chi phí trả trước dài hạn phân bổ không nhất quán, lúc phân bổ 100 %, lúc phân bổ dần. học kế toán kèm riêng theo yêu cầu

3. TK 144, 244

- Chưa có hóa đơn chứng từ, hợp đồng, cam kết hợp lệ.
- Nội dung các khoản kí quỹ, kí cược không rõ ràng.- Chưa có đối chiếu xác nhận số dư với bên nhận kí quỹ, kí cược ngày khóa sổ kế toán cuối năm.- Hạch toán sai khoản cầm cố, kí quỹ, kí cược vào tài khoản phải thu khác 138.- Không theo dõi chi tiết từng loại.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment