Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế

Doanh nghiệp mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế thì phải xử lý như thế nào? có bị phạt gì không?

 

Căn cứ thông tin vi pham hành chính hóa đơn

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ;

– Thông tư Số 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn .

+++ Về việc mất liên 2 của hoá đơn đã sử dụng (đã sử dụng; xoá bỏ thay số hoá đơn khác lý do không chấp nhận khi thanh toán, do lưu trữ, tẩy xoá, …) thì khi phát hiện mất, cháy, hỏng người sử dụng phải thực hiện lập báo cáo và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý nội dung ghi rõ số hoá đơn, xê ri, liên hoá đơn, lý do mất trong 05 ngày kể từ ngày phát hiện mất, cháy, hỏng.

Về thủ tục báo mất hóa đơn

– Theo khoản 1, Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn.

“1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

– Về việc xử lý trường hợp phát hiện làm mất liên hoá đơn lập sai và đã xoá bỏ thì người bán bị phạt cảnh cáo.

Dịch vụ báo cáo tài chính đấu thầu xây dựng

 

Về chế tài phạt vi phạm

– Theo điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn:

“…Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.”…

– Theo khoản 4 điều 1 thông tư số 176/2016/TT-BTCquy định mức phạt như sau :

4. Bổ sung điểm g vào Khoản 3 Điều 11 như sau:

“g) Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

– Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

– Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.

= > Theo đó:

Trong trường hợp doanh nghiệp làm mất liên 2 hoá đơn xóa bỏ đã xuất hóa đơn khác thay thế thì

Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

++ Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

++ Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng

– Doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo về hành vi mất hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ

– Đã xuất hóa đơn khác thay thế

– Hóa đơn này khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15]

– Lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

++ Công văn tham khảo:

1. Công văn 1703 ngày 28/4/2017 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Thanh Hóa V/v xử phạt về hóa đơn: Trường hợp Tổng công ty Cổ phần Miền Trung, mã số thuế 2800976203, gửi báo cáo tới Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa về việc mất hóa đơn liên 2 đã lập của số hóa đơn 0000286, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/15P, lý do mất hóa đơn là bị cướp túi xách trong đó có liên 2 hóa đơn nêu trên vào ngày 08/01/2017, hồ sơ gửi kèm theo gồm đơn trình báo và xác nhận của Phó trưởng Công an xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, đề nghị Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ vào tình hình thực tế về việc Tổng công ty cổ phần Miền Trung đã kê khai thuế đối với hóa đơn bị mất nêu trên chưa, sự tuân thủ pháp luật thuế của đơn vị để xem xét không xử phạt tiền đối với hành vi làm mất hóa đơn của đơn vị.

2. Công văn 4926 của Tổng cục thuế gửi Cục thuế Ninh Thuận V/v mất hóa đơn: trường hợp Công ty TNHH Thương mại Hoàn Cầu làm mất 15 tờ hóa đơn GTGT (liên 2: giao khách hàng) khi nhân viên của Công ty trên đường đi giao hóa đơn cho khách hàng bị cướp giật túi xách, có trình báo công an phường và được công an phường Văn Hải (thành phố Phan Rang- Tháp Chàm) xác nhận thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận làm rõ liên 1 của các số hóa đơn này đã kê khai, nộp thuế chưa. Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đã thông báo hết giá trị sử dụng hóa đơn của các liên hóa đơn bị mất hay chưa. Nếu. qua kiểm tra, xác minh không có gian lận, doanh nghiệp đã kê khai, nộp thuế đối với hóa đơn đã lập bị mất thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận tại công văn số 2723/CT-HCAC ngày 21/0/2015, không xử phạt vi phạm hành chính.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment