Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Kết chuyển thuế GTGT cuối tháng/quý

Doanh nghiệp hàng tháng/ quý cuối kỳ kết chuyển thuế GTGT như thế nào cho đúng? Các phương pháp sử dụng thường xuyên và hiệu quả nhất? các bút toán định khoản ra sao?

Cách làm kết chuyển thuế GTGT hàng tháng/quý tham khảo thêm như sau

 

+++ Phương pháp 01: xem trên sổ cái

+Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

=> Cách cơ bản:

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Phát sinh có 33311

=> Số chênh lệch còn lại là số được khấu trừ kỳ sau

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp

=> Cách tàu nhanh:

– Nếu Phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 chắc chắn = lấy Phát sinh có 33311

NỢ TK 33311 / CÓ TK 1331 = Phát sinh có 33311

Số chênh lệch Nợ 1331 >< Có 33311 + đầu kỳ 1331 là số được khấu trừ kỳ sau

– Nếu phát sinh Nợ 1331 < Phát sinh có 33311
Thì có hai trường hợp

– Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 lấy = Phát sinh có 33311

– Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 lấy = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 trường hợp này số chênh lệch là số thuế gtgt phải nộp

ghi hóa đơn hàng hóa thanh toán san phẩm

 

+++Phương pháp 2: xem trên bảng cân đối phát sinh

+Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 và Phát sinh có 33311

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 > Phát sinh có 33311 = lấy Phát sinh có 33311

Bên CÓ 1331 sẽ là = Phát sinh có 33311

– Lúc này Số chênh lệch còn lại là số dư Nợ 1331 còn khấu trừ kỳ sau = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]), còn tài khoản 33311 ko có số dư

– Nếu Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331 < Phát sinh có 33311 = lấy Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

Bên CÓ 1331 = Đầu kỳ Nợ 1331 + phát sinh nợ 1331

– Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải đi nộp tài khoản 1331 số dư = 0

– Tài khoản 33311 = Số chênh lệch là số tiền thuế đầu ra bạn phải nộp = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0)

+++ Phương pháp 3: xem tở khai trên báo cáo thuế GTGT

+++Trường hợp 01:

– Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25] Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này > chỉ tiêu [35] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

*Số thuế được khấu trừ = số tiền ô chỉ tiêu [35]: Nợ TK 33311/ Có TK 1331

*Số dư cuối kỳ Nợ số cái 1331 = cuối kỳ Nợ cân đối phát sinh = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])

– Tài khoản 33311 cuối kỳ = chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0) = 0

+++Trường hợp 02:

– Nếu chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này < chỉ tiêu [35] Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% hoặc khác

– Số thuế được khấu trừ = chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang + chỉ tiêu [25]Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này: Nợ TK 33311/ Có TK 1331

*Số dư cuối kỳ nợ 1331 = 0 = chỉ tiêu [43] Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42])

*Số dư cuối kỳ TK có 33311= chỉ tiêu [40a ] trên tờ khai Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ (nếu [40a] = [36] – [22] + [37] – [38] -[39] >0)

***Chú ý:

– Làm theo phương pháp này thì cho dù bạn có ghi nhận thuế GTGT của hóa đơn kê khai chậm hay không cùng kỳ kê khai lúc nào cũng luôn luôn đúng mà không sợ sai

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment