Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Hướng dẫn Xử lý hóa đơn xuất bị sai

Hướng dẫn Xử lý hóa đơn xuất bị sai

DN trong quá trình giao dịch hai bên đã xuất hóa đơn? Nhưng sau đó phát hiện là đã lâp sai thì bên Bán và bên Mua xử lý ntn?

Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì? Tủ tục ra sao? Được quy định ở văn bản pháp lý nào?

 

***Căn cứ:

– Điều 20 khoản 1,2,3 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ

– Khoản 7 Điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

 

gio-hoc-ke-toan-thuc-hanh

 

*Một: nếu đã khai báo thuế

+Thông tư 39/2014/TT – BTC thay thế Thông tư 64/2013/TT – BTC:

– Sai mã số thuế, số lượng đơn giá, thành tiền, thuế, tổng cộng tiền hàng, số tiền bằng chử, ngày tháng, nội dung hàng hóa…

– Biên bản điều chỉnh

– Xuất hóa đơn điều chỉnh

= > Như vậy: Trường hợp hóa đơn lập sai MST, nội dung hàng hóa, đơn vị tính đơn giá, thành tiền, thuế suất và tiền thuế… thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh và Xuất hóa đơn điều chỉnh, các chỉ tiêu khác không thay đổi ghạch chéo

+Thông tư 26/2015/TT – BTChướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn

– Sai địa chỉ, tên DN, nội dùng hàng hóa (chú ý giá trị nhỏ có thể chấp nhận bỏ qua, nếu giá trị lớn để an toàn bắt buộc = > Xuất hóa đơn điểu chỉnh cho an toàn)

– Biên bản điều chỉnh

= > Như vậy: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua và các chỉ tiêu khác đúng: tên hàng hóa, số lượng, đơn giá , thành tiền và thuế suất + tiền thuế …. thì các bên: Lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

*Hai: nếu chưa khai báo thuế

– Lập biên bản thu hồi hóa đơn sai

– Hóa đơn này bên Bán khi báo cáo sử dụng hóa đơn BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15]

– Bên Bán Xuất hóa đơn khác thay thế hóa đơn sai

***Căn cứ pháp lý theo: Điều 20 của Thông tư 39/2014/TT–BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ–CP 04/2014/NĐ–CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ.

Bài viết liên quan:

Leave a Comment