Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tin tức » Cập nhật luật thuế và kế toán » Doanh nghiệp thay đổi thông tin có cần thông báo thuế

Doanh nghiệp thay đổi thông tin có cần thông báo thuế

Doanh nghiệp khi thay đổi thông tin doanh nghiệp có cần thông báo cho cơ quan thuế và cơ quan chức năng khác hay không? căn cứ văn bản pháp lý quy định về việc thông báo các thây đổi cho các cơ quan chức năng

 

+++ Hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia

 

­­­­– Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thay vì đăng bố cáo trên Báo điện tử hoặc Báo giấy như trước đây.

– Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải nội dung đăng ký doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp không đăng công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia, nếu bị thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

1. Đối tượng phải đăng công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia:

– Doanh nghiệp thành lập mới doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp ra quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp thông báo việc phát hành thêm cổ phần phổ thông.

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

– Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

2. Giải quyết vấn đề:

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh;

b) Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Điều 34. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Nội dung công bố:

Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

3. Thời hạn đăng công bố:

– Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày được công khai”

– Đối với doanh nghiệp giải thể: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể của doanh nghiệp.

– Đối với công ty cổ phần phát hành thêm và chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có tại công ty: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

4. Phương thức đăng công bố:

a) Nộp trực tiếp tại Sở kế hoạch đầu tư của Tỉnh/ Thành phố:

– Doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thanh toán phí theo quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và giao trả hồ sơ.

– Doanh nghiệp lưu giữ Giấy biên nhận, Biên lai thu phí (nếu có) để làm căn cứ chứng minh việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

b) Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia:

– Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia www.dangkykinhdoanh.gov.vn; chọn mục “Dịch vụ công”; chọn “Bố cáo điện tử”; chọn “Tạo bố cáo”.

– Tìm kiếm doanh nghiệp cần đăng công bố, lựa chọn thông tin cần đăng, ngày đăng công bố.

– Xác nhận và thanh toán phí theo quy định. Sau khi thanh toán được thực hiện thành công, nội dung công bố của doanh nghiệp được đăng Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Doanh nghiệp lưu giữ Phiếu xác nhận thanh toán để làm căn cứ chứng minh việc đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

 

5. Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

– Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 106/2013/TT– BTC ngày 09/8/2013 của Bộ Tài chính là 300.000 đồng/1 lần đăng công bố đối với trường hợp thành lập mới doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Đối với trường hợp đăng công bố Thông báo phát hành cổ phần phổ thông, quyết định giải thể doanh nghiệp: Không thu phí do chưa có quy định.

6. Xử lý vi phạm đối với trường hợp không đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:

– Các doanh nghiệp không thực hiện quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 155/2013/NĐ– CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cụ thể như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo quy định”

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment