Lớp kế toán trưởng uy tín tại Hà Nội

Trang chủ » Tài liệu kế toán » Bài tập kế toán » Đề thi tự luận kế toán trưởng

Đề thi tự luận kế toán trưởng

Phần 1: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Báo cáo thu nhập theo dạng truyền thống về sản phẩm X của cty TNHH Huy Khang như sau:

Chỉ tiêu:

 

Doanh thu (12.000 sp x 6.000):                      72.000.000

Giá vốn hàng bán:                               36.000.000

NVL trực tiếp:                        14.400.000

Nhân công trực tiếp:   9.600.000

Sản xuất chung:                      12.000.000

Lãi gộp:                                                                       36.000.000

Chi phí ngoài sản xuất:                                               35.500.000

Chi phí bán hàng:                    12.250.000

Chi phí QLDN:                       22.250.000

Lỗ:                                                                                  500.000

 

Cty đã xây dựng và hoàn thiện cách phân loại chi phí theo mô hình ứng xử chi phí của hoạt động như sau:

-     Chi phí NVL trực tiếp và chi phí NC trực tiếp hoàn toàn là biến phí

-     Biến phí SXC là 300 cho một SP bán

-     Biến phí bán hàng bao gồm hoa hồng bán hàng 300 cho một sản phẩm; chi phí vận chuyển 100 cho một SP

-     Biến phí QLDN 300 cho một sản phẩm bán

Biết rằng các định phí hoạt động được xây dựng trong phạm vi phù hợp từ 12.000 SP đến công suất tối đa 20.000 SP/năm

Yêu cầu:

1-      Lập báo cáo thu nhập theo dạng gộp

2-      Để sử dụng tối đa công suất 20.000 SP, doanh nghiệp giảm giá bán 10%. Vậy EBIT thay đổi như thế nào?

Đề thi kế toán trưởng

Phần 2: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Câu 1

Theo quy định hiện hành về các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế thì, trường hợp một công ty đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh lao động thì chi phí mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở cty được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; trường hợp công ty đó đầu tư từ nguồn vốn kinh doanh để mua công cụ, đồ dùng trong nhà ở để cấp miễn phí cho nhân viên không theo hợp đồng lao động thì công ty không được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi phí cty đó mua công cụ, đồ dùng tronh nhà ở cấp miễn phí cho nhân viên được tính vào thu nhập của người lao động để tính thu nhập chịu thuế đối với người có thu nhập cao theo quy định của pháp luật (Theo Công văn số 4292/TCT-CS ngày 18/10/ 2007 của TCT)

Hãy cho ví dụ và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để minh họa cho trường hợp này?

Câu 2:

Tại một doanh nghiệp có các chi phí phát sinh trong kỳ như sau:

-      Doanh thu trong kỳ 200.000.000đ. Giá vốn hàng bán 120.000.000đ

-      Chi phí bán hàng 60.000.000đ. Trong đó, chi phí khấu hao theo kế toán 20.000.000đ, chi phí khấu hao theo thuế 24.000.000đ

-      Chi phí quản lý doanh nghiệp 20.000.000đ

-      Thuế suất thuế TNDN 20%

-      Thuế thu nhập nộp trong kỳ 3.000.000đ

Yêu cầu:

1- Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2- Xác định chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại?

3- Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ?

 

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo khóa học kế toán trưởng, khóa học kế toán quản trị, khóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán thuế và cung cấp dịch vụ kế toán (làm báo cáo tài chính, kế toán thuế, làm sổ sách kế toán)

 

Bài viết liên quan:

Leave a Comment